ഊ㰡䑏䍔奐䔠桴浬㸍਼桴浬㸍ਉ㱨敡搾ഊउ㱭整愠捨慲獥琽≵瑦ⴸ∠⼾ഊउ㱴楴汥㸍ਉ䍯牰潲慴攠䍵汴畲攼⽴楴汥㸍ਉ़⽴楴汥㸍ਉ़浥瑡慭攽≫敹睯牤猢⁣潮瑥湴㴢∠⼾ഊउ㱭整愠湡浥㴢摥獣物灴楯渢 㸍ਉ़浥瑡⁨瑴瀭敱畩瘽≘ⵕ䄭䍯浰慴楢汥∠捯湴敮琽≉䔽䕤来Ᵽ桲潭攽ㄢ㸍ਉ़浥瑡慭攽≶楥睰潲琢⁣潮瑥湴㴢睩摴栽摥癩捥⵷楤瑨Ⱐ楮楴楡氭獣慬攽ㄮ〬⁵獥爭獣慬慢汥㵮漢㸍ਉ़浥瑡慭攽≦潲浡琭摥瑥捴楯渢⁣潮瑥湴㴢瑥汥灨潮攽祥猢㸍ਉ††㱬楮欠牥氽≳桯牴捵琠楣潮∠桲敦㴢⽡獳整猯業术晡癩捯渮楣漢 㸍ਉ़汩湫⁲敬㴢獴祬敳桥整∠桲敦㴢⽳瑡瑩振敮⽣獳⽳睩灥爮浩渮捳猢 㸍ਉ़汩湫⁲敬㴢獴祬敳桥整∠桲敦㴢⽳瑡瑩振敮⽣獳⽢慳攮捳猢 㸍ਉ़汩湫⁲敬㴢獴祬敳桥整∠桲敦㴢⽳瑡瑩振敮⽣獳⽰牯橥捴⹣獳∠⼾ഊउ㱬楮欠牥氽≳瑹汥獨敥琢⁨牥昽∯獴慴楣⽥港捳猯捳猳⹣獳∠⼾ഊउ㱬楮欠牥氽≳瑹汥獨敥琢⁨牥昽∯獴慴楣⽥港捳猯捯浭潮⹣獳∾ഊउ㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽪慶慳捲楰琢⁳牣㴢⽳瑡瑩振敮⽪猯橑略特⹪猢㸼⽳捲楰琾ഊउ㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽪慶慳捲楰琢⁳牣㴢⽳瑡瑩振敮⽪猯橱略特⹓異敲卬楤攮㈮ㄮㄮ橳∾㰯獣物灴㸍ਉ़獣物灴⁴祰攽≴數琯橡癡獣物灴∠獲挽∯獴慴楣⽥港橳⽳睩灥爮浩渮橳∾㰯獣物灴㸍ਉ़獣物灴⁴祰攽≴數琯橡癡獣物灴∠獲挽∯獴慴楣⽥港橳⽴潯氮橳∾㰯獣物灴㸍ਉ㰯桥慤㸍ਉ㱢潤社ഊउ㱤楶⁣污獳㴢扡湮敲∾ഊउ़摩瘠捬慳猽≨敡摥牟瑯瀠桥慤敲彴潰㈢㸍ਉउ़摩瘠捬慳猽≪慶慳捲楰琺㬢㸍ਉउउ㱤楶⁣污獳㴢汩湫∾ഊउउउ㱤楶⁣污獳㴢汩湫ⴱ⁣汥∾ഊउउउ़愠桲敦㴢⼢⁣污獳㴢晬⁡弲∠瑡牧整㴢形污湫∾괼⽡㸍ਉउउउ㱡⁨牥昽∯敮∠捬慳猽≦氠慟ㄢ㹅丼⽡㸍ਉउउ़⽤楶㸍ਉउउ㰯摩瘾ഊउउ㰯摩瘾ഊउ़⽤楶㸍ਉउ㰡ⴭ⁨敡摥爠ⴭ㸍ਉउ㱤楶⁣污獳㴢捯湴慩湥爠睴⁷瑮⁨潭攭捯洢㸍ਉउ़桥慤敲⁣污獳㴢桥慤睢挠桥慤敲⁷弱㈸⁣汥∾ഊउउ़摩瘠捬慳猽≨敡摷扷⁦氢㸍ਉउउ़愠桲敦㴢橡癡獣物灴㨻∾ഊउउउ़業朠獲挽∯異汯慤猯㈰㈲〱〷⽡愰㥦戴㕣㕡愹㠹㠰づ摡㍤㘴㉥㕣戴㜮灮朢⁣污獳㴢汯杯∠⼾ഊउउउ़業朠獲挽∯異汯慤猯㈰㈲〱〷⽡愰㥦戴㕣㕡愹㠹㠰づ摡㍤㘴㉥㕣戴㜮灮朢⁣污獳㴢汯杯㈢ 㸍ਉउउ़⽡㸍ਉउउ㰯摩瘾ഊउउ़摩瘠捬慳猽≦爠物杨琢㸍ਉउउ㰯摩瘾ഊഊउउ़摩瘠捬慳猽≨敡摲∾ഊउउउ㱡湣汩捫㴢捡汬卩摥浥湵⠩㬢⁨牥昽≪慶慳捲楰琺㬢⁣污獳㴢桥慤扴渢㸼椠捬慳猽≭敮畩捯∾㱩ഊउउउउॣ污獳㴢浥湵楣潟扤〱∾㰯椾㱩⁣污獳㴢浥湵楣潟扤〲∾㰯椾㱩⁣污獳㴢浥湵楣潟扤〳∾㰯椾㰯椾ഊउउउ㰯愾ഊउउ़⽤楶㸍ਉउ़⽨敡摥爾ഊउउ㱤楶⁣污獳㴢湡瘭执∾ഊउउ़畬⁣污獳㴢捬攠湡瘭汩獴∾ഊउउउ㱬椠㸍ਉउउउ㱡⁨牥昽∯敮∾ഊउउउउ䡯浥ഊउउउ़⽡㸍ਉउउ़⽬椾ഊउउउउउउ㱬椾ഊउउउ़愠桲敦㴢⽥湬楳琯ㄳㄢ⁴慲来琽≟扬慮欢㸍ਉउउउु扯畴⁕猉उउउ㰯愾ഊउउउ㰯汩㸍ਉउउउउउ़汩㸍ਉउउउ㱡⁨牥昽∯敮汩獴⼱㌳∠瑡牧整㴢形污湫∾ഊउउउउ䍬慳獩挠偲潪散瑳उउउ़⽡㸍ਉउउ़⽬椾ഊउउउउउउ㱬椾ഊउउउ़愠桲敦㴢⽥湬楳琯ㄳ㐢⁴慲来琽≟扬慮欢㸍ਉउउउ॑畡汩晩捡瑩潮⁃敲瑩晩捡瑥猉उउउ㰯愾ഊउउउ㰯汩㸍ਉउउउउउ़汩㸍ਉउउउ㱡⁨牥昽∯敮汩獴⼱㌵∠瑡牧整㴢形污湫∾ഊउउउउ䍯牰潲慴攠䍵汴畲攉उउउ㰯愾ഊउउउ㰯汩㸍ਉउउउउउ़汩㸍ਉउउउ㱡⁨牥昽∯敮汩獴⼱㌶∠瑡牧整㴢形污湫∾ഊउउउउ佶敲獥慳⁄敶敬潰浥湴उउउ़⽡㸍ਉउउ़⽬椾ഊउउउउउउ㱬椾ഊउउउ़愠桲敦㴢⽥湬楳琯ㄳ㜢⁴慲来琽≟扬慮欢㸍ਉउउउृ潮瑡捴⁕猉उउउ㰯愾ഊउउउ㰯汩㸍ਉउउऍ਍ਉउउ㰯畬㸍ਉउ़⽤楶㸍਍ਉउ㰯摩瘾ഊउ़獣物灴㸍ਉउउ␨✮捯湴慩湥爠⹲楧桴⁵氠汩✩⹨潶敲⡦畮捴楯渨⤠笍ਉउउत⡴桩猩⹣桩汤牥渨✮扯砧⤮獴潰⠩⹳汩摥呯杧汥⠩ഊउउॽ⤍ਉउ㰯獣物灴㸍ਉउ㰡ⴭ⁨敡摥爠敮搠ⴭ㸍਍ਉउ㰡ⴭ⁳楤敭敮甠ⴭ㸍ਉउ㱤楶⁣污獳㴢獩摥浥湵彷牡瀠瑯晩硥搢⁩搽≨敡摥爢㸍ਉउ़摩瘠潮捬楣欽≨楤敓楤敭敮用⤻∠捬慳猽≦慤敟扫执∾㰯摩瘾ഊउउ㱤楶⁣污獳㴢獩摥浥湵∠楤㴢獩摥浥湵∾ഊउउ़畬⁣污獳㴢獩摥浥湵汩獴⁷∾ഊउउउ㱬椠捬慳猽≩瑥洭汩渢㸍ਉउउउ㱡⁨牥昽∯敮∾䡏䵅㰯愾ഊउउउ㰯汩㸍ਉउउउउउ़汩⁣污獳㴢楴敭⵬椢㸍ਉउउउ㱡⁨牥昽∯敮汩獴⼱㌱∠瑡牧整㴢形污湫∾ഊउउउउ䅢潵琠啳उउउ़⽡㸍ਉउउ़⽬椾ഊउउउउउउ㱬椠捬慳猽≩瑥洭汩∾ഊउउउ़愠桲敦㴢⽥湬楳琯ㄳ㌢⁴慲来琽≟扬慮欢㸍ਉउउउृ污獳楣⁐牯橥捴猉उउउ㰯愾ഊउउउ㰯汩㸍ਉउउउउउ़汩⁣污獳㴢楴敭⵬椢㸍ਉउउउ㱡⁨牥昽∯敮汩獴⼱㌴∠瑡牧整㴢形污湫∾ഊउउउउ兵慬楦楣慴楯渠䍥牴楦楣慴敳उउउ़⽡㸍ਉउउ़⽬椾ഊउउउउउउ㱬椠捬慳猽≩瑥洭汩∾ഊउउउ़愠桲敦㴢⽥湬楳琯ㄳ㔢⁴慲来琽≟扬慮欢㸍ਉउउउृ潲灯牡瑥⁃畬瑵牥उउउ़⽡㸍ਉउउ़⽬椾ഊउउउउउउ㱬椠捬慳猽≩瑥洭汩∾ഊउउउ़愠桲敦㴢⽥湬楳琯ㄳ㘢⁴慲来琽≟扬慮欢㸍ਉउउउॏ癥牳敡猠䑥癥汯灭敮琉उउउ㰯愾ഊउउउ㰯汩㸍ਉउउउउउ़汩⁣污獳㴢楴敭⵬椢㸍ਉउउउ㱡⁨牥昽∯敮汩獴⼱㌷∠瑡牧整㴢形污湫∾ഊउउउउ䍯湴慣琠啳उउउ़⽡㸍ਉउउ़⽬椾ഊउउउഊउउ़⽵氾ഊउउ㰯摩瘾ഊउ़⽤楶㸍ਉउ㰡ⴭ⁳楤敭敮甠敮搠ⴭ㸍ਉ़⽤楶㸍ਉ़ℭⴠ扡湮敲⁥湤‭ⴾഊഊഊ㱤楶⁣污獳㴢楮摥硟汩湫∾ഊ़摩瘠捬慳猽≷⁣汥∾ഊउ㱵氠捬慳猽≦爠楮摥硟灯獩瑩潮∾ഊउ़汩⁣污獳㴢晬∾ഊउउ㱡⁨牥昽∯敮∾䡏䵅‾㰯愾ഊउ़⽬椾ഊഊउउउ㱬椠捬慳猽≦氠潮∾ഊउउ㱡⁨牥昽∯敮汩獴⼱㌵∾䍯牰潲慴攠䍵汴畲攼⽡㸍ਉउ㰯汩㸍ਉउउ㰯畬㸍਍ਉ़畬⁣污獳㴢晬⁳畢⁣汥∾ഊउउउ㱬椠捬慳猽≦氠潮∾ഊउउ㱡⁨牥昽∯敮汩獴⼱㌵∾ഊउउृ潲灯牡瑥⁃畬瑵牥उउ㰯愾ഊउ़⽬椾ഊउउ़⽵氾ഊ़⽤楶㸍਼⽤楶㸍਍਍਍ਉ़摩瘠捬慳猽≷牡瀢㸍ਉउ㱤楶⁣污獳㴢眢㸍ਉउ़摩瘠捬慳猽≣潮瑥湴∾ഊഊउउ़摩瘠捬慳猽≴數琢㸍ਉउउ़瀾㱳灡渠捬慳猽≣獳∾♮扳瀻㰯獰慮㸼⽰㸼瀠捬慳猽≍獯䉯摹呥硴䥮摥湴∠獴祬攽≴數琭慬楧渺捥湴敲㭍䅒䝉为‰捭‰捭‰灴∾㱳灡渠獴祬攽≆低吭䙁䵉䱙㨠☣㌹㬦⌳㤻呩浥猠乥眠副浡渦⌳㤻☣㌹㬢㸼獰慮⁳瑹汥㴢捯汯爺⍦昰〳㌻景湴⵳楺攺ㄶ灸∾䡡牭潮礠楳⁴桥⁦楲獴⁧潡氻‼⽳灡渾㰯獰慮㸼⽰㸼瀠捬慳猽≍獯䉯摹呥硴䥮摥湴∠獴祬攽≴數琭慬楧渺捥湴敲㭍䅒䝉为‰捭‰捭‰灴∾㱳灡渠獴祬攽≆低吭䙁䵉䱙㨠☣㌹㬦⌳㤻呩浥猠乥眠副浡渦⌳㤻☣㌹㬢㸼獰慮⁳瑹汥㴢捯汯爺⍦昰〳㌻景湴⵳楺攺ㄶ灸∾䑥癥汯灭敮琠楳⁴桥潳琠業灯牴慮琠瑡獫㬼⽳灡渾㰯獰慮㸼⽰㸼瀠捬慳猽≍獯䉯摹呥硴䥮摥湴∠獴祬攽≴數琭慬楧渺捥湴敲㭍䅒䝉为‰捭‰捭‰灴∾㱳灡渠獴祬攽≆低吭䙁䵉䱙㨠☣㌹㬦⌳㤻呩浥猠乥眠副浡渦⌳㤻☣㌹㬢㸼獰慮⁳瑹汥㴢捯汯爺⍦昰〳㌻景湴⵳楺攺ㄶ灸∾♮扳瀻䍵汴畲攠楳⁴桥⁦楲獴慮慧敭敮琻㰯獰慮㸼⽳灡渾㰯瀾㱰⁣污獳㴢䵳潂潤祔數瑉湤敮琢⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥爻䵁則䥎㨠っ洠っ洠ば琢㸼獰慮⁳瑹汥㴢䙏乔ⵆ䅍䥌夺…⌳㤻☣㌹㭔業敳⁎敷⁒潭慮☣㌹㬦⌳㤻∾㱳灡渠獴祬攽≣潬潲㨣晦〰㌳㭦潮琭獩穥㨱㙰砢㸦湢獰㭉湮潶慴楯渠楳⁴桥⁰物浡特⁤物癩湧⁦潲捥㬠㰯獰慮㸼⽳灡渾㰯瀾㱰⁣污獳㴢䵳潂潤祔數瑉湤敮琢⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥爻䵁則䥎㨠っ洠っ洠ば琢㸼獰慮⁳瑹汥㴢䙏乔ⵆ䅍䥌夺…⌳㤻☣㌹㭔業敳⁎敷⁒潭慮☣㌹㬦⌳㤻∾㱳灡渠獴祬攽≣潬潲㨣晦〰㌳㭦潮琭獩穥㨱㙰砢㹔慬敮琠慲攠瑨攠灲業慲礠牥獯畲捥猻㰯獰慮㸼⽳灡渾㰯瀾㱰⁣污獳㴢䵳潂潤祔數瑉湤敮琢⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥爻䵁則䥎㨠っ洠っ洠ば琢㸼獰慮⁳瑹汥㴢䙏乔ⵆ䅍䥌夺…⌳㤻☣㌹㭔業敳⁎敷⁒潭慮☣㌹㬦⌳㤻∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨱㙰砢㸼獰慮⁳瑹汥㴢捯汯爺⍦昰〳㌢㸦湢獰㭓瑵摹⁩猠瑨攠晩牳琠摥浡湤⸼⽳灡渾‼⽳灡渾㰯獰慮㸼⽰㸼瀠捬慳猽≍獯䉯摹呥硴䥮摥湴∠獴祬攽≍䅒䝉为‰捭‰捭‰灴∾㱳灡渠獴祬攽≆低吭䙁䵉䱙㨠☣㌹㬦⌳㤻呩浥猠乥眠副浡渦⌳㤻☣㌹㬢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺ㄶ灸∾㰯獰慮㸼⽳灡渾♮扳瀻㰯瀾㱳灡渠獴祬攽≆低吭䙁䵉䱙㨠☣㌹㬦⌳㤻呩浥猠乥眠副浡渦⌳㤻☣㌹㬢㸼瀠捬慳猽≍獯䉯摹呥硴䥮摥湴∠獴祬攽≍䅒䝉为‰捭‰捭‰灴∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨠ㄶ灸㬢㸱㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩔業敳⁎敷⁒潭慮∾脼⽳灡渾䕮瑥牰物獥⁍楳獩潮›㰡ⴭ㽸浬㩮慭敳灡捥⁰牥晩砽≯∠湳㴢畲渺獣桥浡猭浩捲潳潦琭捯洺潦晩捥㩯晦楣攢ⴭ㸼ℭⴿ硭氺湡浥獰慣攭ⴾ㰯獰慮㸼⽰㸼瀠捬慳猽≍獯䉯摹呥硴䥮摥湴∠獴祬攽≍䅒䝉为‰捭‰捭‰灴∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㨠慲楡氬⁨敬癥瑩捡Ⱐ獡湳⵳敲楦㬠景湴⵳楺攺‱㙰砻∾䕭灬潹⁲敳潵牣敳⁳捩敮瑩晩捡汬礬㰯獰慮㸼⽰㸼瀾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㨠慲楡氬⁨敬癥瑩捡Ⱐ獡湳⵳敲楦㬠景湴⵳楺攺‱㙰砻∾䍲敡瑥⁣畳瑯浥牳餠癡汵敳㬼⽳灡渾㰯瀾㱰㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴ⵦ慭楬示⁡物慬Ⱐ桥汶整楣愬⁳慮猭獥物昻⁦潮琭獩穥㨠ㄶ灸㬢㹁捨楥癥⁥浰汯祥既肙猠杲潷瑨猬㰯獰慮㸼⽰㸼瀾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㨠慲楡氬⁨敬癥瑩捡Ⱐ獡湳⵳敲楦㬠景湴⵳楺攺‱㙰砻∾剥灡礠獯捩整礠敡牮敳瑬礮㰯獰慮㸼⽰㸼瀠捬慳猽≍獯䉯摹呥硴䥮摥湴∠獴祬攽≍䅒䝉为‰捭‰捭‰灴∾㈼獰慮⁳瑹汥㴢景湴ⵦ慭楬示呩浥猠乥眠副浡渢㻣肁㰯獰慮㹅湴敲灲楳攠偨楬潳潰桹㱢爯㸼⽰㸼瀠捬慳猽≍獯䉯摹呥硴䥮摥湴∠獴祬攽≍䅒䝉为‰捭‰捭‰灴∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨠ㄶ灸㬢㹏湬礠捲敤楢楬楴礠捡渠汥慤⁴漠獵捣敳猬⁡湤湬礠睩渭睩渠捡渠牥慬汹⁷楮⸼⽳灡渾㰯瀾㱰⁣污獳㴢䵳潂潤祔數瑉湤敮琢⁳瑹汥㴢䵁則䥎㨠っ洠っ洠ば琢㸼獰慮⁳瑹汥㴢䙏乔ⵆ䅍䥌夺…⌳㤻☣㌹㭔業敳⁎敷⁒潭慮☣㌹㬦⌳㤻∾㰯獰慮㸼⽰㸼瀠捬慳猽≍獯䉯摹呥硴䥮摥湴∠獴祬攽≍䅒䝉为‰捭‰捭‰灴∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨠ㄶ灸㬢㸳㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩔業敳⁎敷⁒潭慮∾脼⽳灡渾䕮瑥牰物獥⁓灩物琼⽳灡渾㰯瀾㱰⁣污獳㴢䵳潂潤祔數瑉湤敮琢⁳瑹汥㴢䵁則䥎㨠っ洠っ洠ば琢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺‱㙰砻∾啮楴礬⁰楯湥敲楮本⁓敥歩湧⁔牵瑨Ⱐ䥮湯癡瑩潮㰯獰慮㸼⽰㸼瀠捬慳猽≍獯䉯摹呥硴䥮摥湴∠獴祬攽≍䅒䝉为‰捭‰捭‰灴∾㱳灡渠獴祬攽≆低吭䙁䵉䱙㨠☣㌹㬦⌳㤻呩浥猠乥眠副浡渦⌳㤻☣㌹㬢㸼⽳灡渾㰯瀾㱰⁣污獳㴢䵳潂潤祔數瑉湤敮琢⁳瑹汥㴢䵁則䥎㨠っ洠っ洠ば琢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺‱㙰砻∾㐼獰慮⁳瑹汥㴢景湴ⵦ慭楬示呩浥猠乥眠副浡渢㻣肁㰯獰慮㹅湴敲灲楳攠却祬攼⽳灡渾㰯瀾㱰⁣污獳㴢䵳潂潤祔數瑉湤敮琢⁳瑹汥㴢䵁則䥎㨠っ洠っ洠ば琢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺‱㙰砻∾偲潭楳敳畳琠扥数琠睩瑨⁣牥摩扩汩瑹⁡猠瑨攠景畮摡瑩潮㬠慣瑩潮畳琠扥⁲敳潬畴攠瑯⁡捨楥癥⁨楧栠敦晩捩敮捹⸼⽳灡渾㰯瀾㱰⁣污獳㴢䵳潂潤祔數瑉湤敮琢⁳瑹汥㴢䵁則䥎㨠っ洠っ洠ば琢㸼獰慮⁳瑹汥㴢䙏乔ⵆ䅍䥌夺…⌳㤻☣㌹㭔業敳⁎敷⁒潭慮☣㌹㬦⌳㤻∾㰯獰慮㸼⽰㸼瀠捬慳猽≍獯䉯摹呥硴䥮摥湴∠獴祬攽≍䅒䝉为‰捭‰捭‰灴∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨠ㄶ灸㬢㸵㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩔業敳⁎敷⁒潭慮∾脼⽳灡渾䍯牥⁉摥愼⽳灡渾㰯瀾㱰⁣污獳㴢䵳潂潤祔數瑉湤敮琢⁳瑹汥㴢䵁則䥎㨠っ洠っ洠ば琢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺‱㙰砻∾䑥癥汯灭敮琠楳⁴桥⁦楲獴⁴慳欻⁣畬瑵牥⁩猠瑨攠晩牳琠浡湡来浥湴㬠楮湯癡瑩潮⁩猠瑨攠晩牳琠景牣攻⁰敲獯湮敬⁡牥⁴桥⁰物浡特⁲敳潵牣敳㬠獴畤礠楳⁴桥⁦楲獴⁲敱畩牥浥湴⸼⽳灡渾㰯瀾㱰⁣污獳㴢䵳潂潤祔數瑉湤敮琢⁳瑹汥㴢䵁則䥎㨠っ洠っ洠ば琢㸼獰慮⁳瑹汥㴢䙏乔ⵆ䅍䥌夺…⌳㤻☣㌹㭔業敳⁎敷⁒潭慮☣㌹㬦⌳㤻∾㰯獰慮㸼⽰㸼瀠捬慳猽≍獯䉯摹呥硴䥮摥湴∠獴祬攽≍䅒䝉为‰捭‰捭‰灴∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨠ㄶ灸㬢㸶㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩔業敳⁎敷⁒潭慮∾脼⽳灡渾䉵獩湥獳⁉摥慳㰯獰慮㸼⽰㸼瀠捬慳猽≍獯䉯摹呥硴䥮摥湴∠獴祬攽≍䅒䝉为‰捭‰捭‰灴∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨠ㄶ灸㬢㹃牥摩扩汩瑹Ⱐ楮湯癡瑩潮Ⱐ煵慬楴礬⁷楮⵷楮㰯獰慮㸼⽰㸼瀠捬慳猽≍獯䉯摹呥硴䥮摥湴∠獴祬攽≍䅒䝉为‰捭‰捭‰灴∾㱳灡渠獴祬攽≆低吭䙁䵉䱙㨠☣㌹㬦⌳㤻呩浥猠乥眠副浡渦⌳㤻☣㌹㬢㸼⽳灡渾㰯瀾㱰⁣污獳㴢䵳潂潤祔數瑉湤敮琢⁳瑹汥㴢䵁則䥎㨠っ洠っ洠ば琢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺‱㙰砻∾㜼獰慮⁳瑹汥㴢景湴ⵦ慭楬示呩浥猠乥眠副浡渢㻣肁㰯獰慮㹍慮慧敭敮琠䥤敡猼⽳灡渾㰯瀾㱰⁣污獳㴢䵳潂潤祔數瑉湤敮琢⁳瑹汥㴢䵁則䥎㨠っ洠っ洠ば琢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺‱㙰砻⁦潮琭晡浩汹㨠慲楡氬⁨敬癥瑩捡Ⱐ獡湳⵳敲楦㬢㸦湢獰㭐敯灬攭潲楥湴敤慮慧敭敮琬⁣牥摩扩汩瑹ⵯ物敮瑥搠扵獩湥獳Ⱐ煵慬楴礭潲楥湴敤⁰牯摵捴楯渼⽳灡渾㰯瀾㱰⁣污獳㴢䵳潂潤祔數瑉湤敮琢⁳瑹汥㴢䵁則䥎㨠っ洠っ洠ば琢㸼獰慮⁳瑹汥㴢䙏乔ⵆ䅍䥌夺…⌳㤻☣㌹㭔業敳⁎敷⁒潭慮☣㌹㬦⌳㤻∾㰯獰慮㸼⽰㸼瀠捬慳猽≍獯䉯摹呥硴䥮摥湴∠獴祬攽≍䅒䝉为‰捭‰捭‰灴∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨠ㄶ灸㬢㸸㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩔業敳⁎敷⁒潭慮∾脼⽳灡渾䑥癥汯灭敮琠䥤敡猼⽳灡渾㰯瀾㱰⁣污獳㴢䵳潂潤祔數瑉湤敮琢⁳瑹汥㴢䵁則䥎㨠っ洠っ洠ば琢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺‱㙰砻∾卣楥湴楦楣Ⱐ呲慮獮慴楯湡氬⁩湮潶慴楶攠慮搠敦晩捩敮琠摥癥汯灭敮琼⽳灡渾㰯瀾㱰⁣污獳㴢䵳潂潤祔數瑉湤敮琢⁳瑹汥㴢䵁則䥎㨠っ洠っ洠ば琢㸼獰慮⁳瑹汥㴢䙏乔ⵆ䅍䥌夺…⌳㤻☣㌹㭔業敳⁎敷⁒潭慮☣㌹㬦⌳㤻∾㰯獰慮㸼⽰㸼瀠捬慳猽≍獯䉯摹呥硴䥮摥湴∠獴祬攽≍䅒䝉为‰捭‰捭‰灴∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨠ㄶ灸㬢㸹㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩔業敳⁎敷⁒潭慮∾脼⽳灡渾却牡瑥杩挠䥤敡猼⽳灡渾㰯瀾㱰⁣污獳㴢䵳潂潤祔數瑉湤敮琢⁳瑹汥㴢䵁則䥎㨠っ洠っ洠ば琢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺‱㙰砻∾剥湯癡瑥⁣潭灬整敬礠楮⁴桥⁳散潮搠灩潮敥物湧㰯獰慮㸼⽰㸼瀠捬慳猽≍獯䉯摹呥硴䥮摥湴∠獴祬攽≍䅒䝉为‰捭‰捭‰灴∾㱳灡渠獴祬攽≆低吭䙁䵉䱙㨠☣㌹㬦⌳㤻呩浥猠乥眠副浡渦⌳㤻☣㌹㬢㸼⽳灡渾㰯瀾㱰⁣污獳㴢䵳潂潤祔數瑉湤敮琢⁳瑹汥㴢䵁則䥎㨠っ洠っ洠ば琢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺‱㙰砻∾㄰㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩔業敳⁎敷⁒潭慮∾脼⽳灡渾卹獴敭⁉摥慳㰯獰慮㸼⽰㸼瀠捬慳猽≍獯䉯摹呥硴䥮摥湴∠獴祬攽≍䅒䝉为‰捭‰捭‰灴∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨠ㄶ灸㬢㹍慮慧楮朠灥潰汥⁷楴栠獹獴敭Ⱐ慮搠㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㨠♱畯琻呩浥猠乥眠副浡渦煵潴㬻∾♮扳瀻㰯獰慮㹨慮摬攠浡瑴敲猠睩瑨⁲畬敳㰯獰慮㸼⽰㸼瀠捬慳猽≍獯䉯摹呥硴䥮摥湴∠獴祬攽≍䅒䝉为‰捭‰捭‰灴∾㱳灡渠獴祬攽≆低吭䙁䵉䱙㨠☣㌹㬦⌳㤻呩浥猠乥眠副浡渦⌳㤻☣㌹㬢㸼⽳灡渾㰯瀾㱰⁣污獳㴢䵳潂潤祔數瑉湤敮琢⁳瑹汥㴢䵁則䥎㨠っ洠っ洠ば琢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺‱㙰砻∾ㄱ㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩔業敳⁎敷⁒潭慮∾脼⽳灡渾兵慬楴礠䥤敡猼⽳灡渾㰯瀾㱰⁣污獳㴢䵳潂潤祔數瑉湤敮琢⁳瑹汥㴢䵁則䥎㨠っ洠っ洠ば琢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺‱㙰砻∾兵慬楴礠楳⁰潬楴楣猻ⁱ畡汩瑹⁩猠汩晥㬠煵慬楴礠楳⁢敮敦楴⸼⽳灡渾㰯瀾㱰⁣污獳㴢䵳潂潤祔數瑉湤敮琢⁳瑹汥㴢䵁則䥎㨠っ洠っ洠ば琢㸼獰慮⁳瑹汥㴢䙏乔ⵆ䅍䥌夺…⌳㤻☣㌹㭔業敳⁎敷⁒潭慮☣㌹㬦⌳㤻∾㰯獰慮㸼⽰㸼瀠捬慳猽≍獯䉯摹呥硴䥮摥湴∠獴祬攽≍䅒䝉为‰捭‰捭‰灴∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨠ㄶ灸㬢㸱㈼獰慮⁳瑹汥㴢景湴ⵦ慭楬示呩浥猠乥眠副浡渢㻣肁㰯獰慮㹓散畲楴礠䥤敡猼⽳灡渾㰯瀾㱰⁣污獳㴢䵳潂潤祔數瑉湤敮琢⁳瑹汥㴢䵁則䥎㨠っ洠っ洠ば琢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺‱㙰砻∾䍡牥⁦潲楦攬⁳散畲楴礠晩牳琮㰯獰慮㸼⽰㸼瀠捬慳猽≍獯䉯摹呥硴䥮摥湴∠獴祬攽≍䅒䝉为‰捭‰捭‰灴∾㱳灡渠獴祬攽≆低吭䙁䵉䱙㨠☣㌹㬦⌳㤻呩浥猠乥眠副浡渦⌳㤻☣㌹㬢㸼⽳灡渾㰯瀾㱰⁣污獳㴢䵳潂潤祔數瑉湤敮琢⁳瑹汥㴢䵁則䥎㨠っ洠っ洠ば琢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺‱㙰砻∾ㄳ㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩔業敳⁎敷⁒潭慮∾脼⽳灡渾䉥湥晩琠䥤敡猼⽳灡渾㰯瀾㱰⁣污獳㴢䵳潂潤祔數瑉湤敮琢⁳瑹汥㴢䵁則䥎㨠っ洠っ洠ば琢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺‱㙰砻∾呥捨湯汯杹⁣牥慴敳⁶慬略Ⱐ慮搠浡湡来浥湴⁲敤畣敳⁣潳瑳⸼⽳灡渾㰯瀾㱰⁣污獳㴢䵳潂潤祔數瑉湤敮琢⁳瑹汥㴢䵁則䥎㨠っ洠っ洠ば琢㸼獰慮⁳瑹汥㴢䙏乔ⵆ䅍䥌夺…⌳㤻☣㌹㭔業敳⁎敷⁒潭慮☣㌹㬦⌳㤻∾㰯獰慮㸼⽰㸼瀠捬慳猽≍獯䉯摹呥硴䥮摥湴∠獴祬攽≍䅒䝉为‰捭‰捭‰灴∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨱㙰砢㸼獰慮⁳瑹汥㴢䙏乔ⵆ䅍䥌夺…⌳㤻☣㌹㭔業敳⁎敷⁒潭慮☣㌹㬦⌳㤻㬠浳漭慮獩⵬慮杵慧攺⁅中啓∾ㄴ㰯獰慮㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴ⵦ慭楬示…煵潴㭔業敳⁎敷⁒潭慮♱畯琻㬢㻣肁‼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺‱㙰砻⁦潮琭晡浩汹㨠慲楡氬⁨敬癥瑩捡Ⱐ獡湳⵳敲楦㬢㹉摥愠潦⁌敡摥牳桩瀠呥慭㰯獰慮㸼⽳灡渾㰯獰慮㸼⽰㸼瀠捬慳猽≍獯䉯摹呥硴䥮摥湴∠獴祬攽≍䅒䝉为‰捭‰捭‰灴∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨠ㄶ灸㬢㹒散潮獴牵捴⁢畩汤楮朠潰敲慴潲猼⽳灡渾㰯瀾㱰⁣污獳㴢䵳潂潤祔數瑉湤敮琢⁳瑹汥㴢䵁則䥎㨠っ洠っ洠ば琢㸼獰慮⁳瑹汥㴢䙏乔ⵆ䅍䥌夺…⌳㤻☣㌹㭔業敳⁎敷⁒潭慮☣㌹㬦⌳㤻∾㰯獰慮㸼⽰㸼瀠捬慳猽≍獯䉯摹呥硴䥮摥湴∠獴祬攽≍䅒䝉为‰捭‰捭‰灴∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨠ㄶ灸㬢㸱㔼獰慮⁳瑹汥㴢景湴ⵦ慭楬示呩浥猠乥眠副浡渢㻣肁㰯獰慮㹐牯扩瑹⁉摥慳㰯獰慮㸼⽰㸼瀠捬慳猽≍獯䉯摹呥硴䥮摥湴∠獴祬攽≍䅒䝉为‰捭‰捭‰灴∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨠ㄶ灸㬢㹒敳灥捴慷Ⱐ潢獥牶攠摩獣楰汩湥Ⱐ扥楮朠桯湥獴⁡湤⁦慩爼⽳灡渾㰯瀾㱰⁣污獳㴢䵳潂潤祔數瑉湤敮琢⁳瑹汥㴢䵁則䥎㨠っ洠っ洠ば琢㸼獰慮⁳瑹汥㴢䙏乔ⵆ䅍䥌夺…⌳㤻☣㌹㭔業敳⁎敷⁒潭慮☣㌹㬦⌳㤻∾㰯獰慮㸼⽰㸼瀠捬慳猽≍獯䉯摹呥硴䥮摥湴∠獴祬攽≍䅒䝉为‰捭‰捭‰灴∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨠ㄶ灸㬢㸱㘼獰慮⁳瑹汥㴢景湴ⵦ慭楬示呩浥猠乥眠副浡渢㻣肁㰯獰慮㹅湴敲灲楳攠卬潧慮㰯獰慮㸼⽰㸼瀠捬慳猽≍獯䉯摹呥硴䥮摥湴∠獴祬攽≍䅒䝉为‰捭‰捭‰灴∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨠ㄶ灸㬢㹃牥慴攠煵慬楴礠灲潪散瑳⁴漠慣桩敶攠捵獴潭敲⁳慴楳晡捴楯渼⽳灡渾㰯瀾㱰⁣污獳㴢䵳潂潤祔數瑉湤敮琢⁳瑹汥㴢䵁則䥎㨠っ洠っ洠ば琢㸼獰慮⁳瑹汥㴢䙏乔ⵆ䅍䥌夺…⌳㤻☣㌹㭔業敳⁎敷⁒潭慮☣㌹㬦⌳㤻∾㰯獰慮㸼⽰㸼瀠捬慳猽≍獯䉯摹呥硴䥮摥湴∠獴祬攽≍䅒䝉为‰捭‰捭‰灴∾㱢爯㸼⽰㸼瀠捬慳猽≍獯䉯摹呥硴䥮摥湴∠獴祬攽≍䅒䝉为‰捭‰捭‰灴∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨱㙰砢㸼⽳灡渾㰯瀾㰯獰慮㸼瀾㰯瀾उउ़⽤楶㸍ਉउ़⽤楶㸍ਉउ㰯摩瘾ഊउ㰯摩瘾ഊഊഊउ㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽪慶慳捲楰琢⁳牣㴢⽳瑡瑩振敮⽪猯獣牯汬剥癥慬⹭楮⹪猢㸼⽳捲楰琾ഊउ㱳捲楰琾ഊउ३昨睩摴栠㸠ㄳ㔰⥻ഊउउ睩湤潷⹳捲潬汒敶敡氠㴠湥眠獣牯汬剥癥慬⠩㬍ਉउ納ਉ़⽳捲楰琾ഊ㱤楶⁣污獳㴢景潴敲∾ഊ़摩瘠捬慳猽≴數琢㸍ਉृ潰祲楧桴′〲ㄠ䉹⁁湨畩⁃潮獴牵捴楯渠䕮杩湥敲楮朠䝲潵瀼扲㹁摤牥獳㨠䙬潯牳′㘠ⴠ㈹Ⱐ䅮橩慮⁍慮獩潮⁉湴敲湡瑩潮慬Ⱐ㐵㤠䡵慮杳桡渠副慤Ⱐ䡥晥椬⁃桩湡ഊउ㱢爾呅䰺⬸㘠㔵ㄠ㘲㠶㔰〱‶㈸㘵〱㜠㘲㠷㈷ㄴ聆䅘㨫㠶‵㔱‶㈸㘵〰ㄠ㘲㠶㔰㈰‶㈸㜷㜲㈍ਉ㰯摩瘾ഊ㰯摩瘾ഊ㰡ⴭ⁥湤⁦潯瑥爠ⴭ㸍਍਍਼⽢潤社ഊ㰯桴浬㸍਍�